Conducerea şcolii, împreună cu mebrii Consiliului de Administrație, asigură buna desfășurare a procesului instructiv — educativ, precum şi îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul managerial şi în planul de măsuri pentru optimizarea procesului de învățământ prezentate în cadrul consiliilor profesorale. Echipa managerială a urmărit respectarea şi îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin în calitate de conducător al unității şcolare, de angajator, de evaluator şi de ordonator de credite.

De asemenea echipa managerială şi-a asumat răspunderea menținerii şi dezvoltării climatului pozitiv, favorabil, eficient şi creativ urmărind sã formeze din membrii personalului didactic o adevărată echipă.

Conducerea şcolii desfășoara o activitate transparentă prin comunicare permanentă cu toate cadrele didactice şi celelalte categorii de personal angajat.

Consiliul de Administrație, este constituit conform ordinelor în vigoare şi îsi desfășoara activitatea respectând tematica şedințelor propusă la începutul anului şcolar, soluționând în mod operativ toate problemele apărute, luând hotărârile care se impun în fiecare situație.

Echipa managerială este formată din director şi director adjunct, membri in Corpul Național al Experților in management educațional.